Πρόσληψη καθαρίστριας στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου

Πρόσληψη καθαρίστριας στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου

Η Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κεφαλονιάς , με βάση την υπ αριθμ 42/2019 (ΑΔΑ :Ψ4ΟΛΟΟΚΞΡ-20Ρ), απόφαση Δ.Σ αυτής, θα προβεί σε σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα –01-άτομο, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 30/06/2020(Συνολική διάρκεια απασχόλησης, δέκα-10- μήνες) και αντικείμενο έργου τον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων των κάτωθι σχολείων :

-Πετρίτσειο  , ένα -01- άτομο

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

– Σύνταξη ανακοίνωσης η οποία θα αναρτηθεί:

  1. Στο ‘’Διαύγεια’’ (Απόφαση ΔΣ)
  2. Στο σχολείο που αφορά(στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα)
  3. Στο διαδίκτυο(τοπικά sites)

Οι αιτήσεις (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) των υποψηφίων θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για το σκοπό αυτό(Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) κάθε εργάσιμη ημέρα αρχομένης από Τρίτη 03/09/2019 (από 9.00πμ έως 12.00πμ) έως και την καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 10/09/2019 (από 9.00πμ έως 12.00πμ), στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου.(Πάροδος Ν.Μπελογιάννη 28200- ).

Η Ανακοίνωση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτήν, θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα (από 9.00πμ έως 12.00πμ) στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου.(Πάροδος Ν. Μπελογιάννη 28200- Ληξούρι).

(Υπεύθυνος Επικοινωνίας ο εκάστοτε εφημερεύων καθηγητής ή και ο δντης κος Παπαδάτος Σπυρίδων τηλ: 2671091243 )

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο, τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατ ελάχιστον)

Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων: Η ορισμένη με την υπ αριθμ 42/2019 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β’βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς 3μελής επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφίων .Οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

1.α Σε περίπτωση ανεργίας συζύγου δίνονται επιπλέον 100 μόρια

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

(100 μονάδες για κάθε άτομο με αναπηρία ανω του 67%)

6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων , θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

-Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου

-Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα και Άδεια Εργασίας(φωτοαντίγραφο θεωρημένο για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή)

– Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

-Βεβαίωση από Ιατρό –Παθολόγο ,με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ημεδαπής ή αλλοδαπής (Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών).

-Απολυτήριος τίτλος σπουδών υποχρεωτικής(κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης( Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών , το οποίο δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως της ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έργου).

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω και ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος & εντύπου Ε1 (φορολογικού έτους 2018). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Για τους γονείς με τέκνα , υποψηφίους με σύζυγο και υποψήφιους με προστατευόμενο μέλος , με αναπηρία 67% και άνωΠιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

-Βεβαίωση Ιδιότητας πολυτέκνου από αρμόδιο προς τούτο φορέα(Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδας).

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 30/06/2020(συνολική διάρκεια δέκα-10- μήνες) και η αμοιβή του (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές του υπολογίζονται βάσει αιθουσών σχολείου(διδασκαλίας & εργαστήρια) που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης).

Η πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ