Με νέες… διατυπώσεις ο αθλητικός και πολιτιστικός σωματειακός “πλούτος” Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

Με νέες… διατυπώσεις ο αθλητικός και πολιτιστικός σωματειακός “πλούτος” Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

Από την 1η Φεβρουαρίου όλες οι συναλλαγές με την υπηρεσία μας θα πραγματοποιούνται μόνο με την ταυτόχρονη κατάθεση και του Οικ. Απολογισμού, Ισολογισμού και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  συνοδευόμενα πάντα από πρακτικό Γ.Σ που τα εγκρίνει. 

Με δυο έγγραφες ενημερώσεις-προσκλήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αντιπεριφέρειας Π.Ε Κεφαλονιάς-Ιθάκης, “μπαίνουν” νέες διατυπώσεις στην λειτουργία των αθλητικών σωματείων των νησιών μας, όπως και στην συνδιοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και αγώνων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Δ/νση Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα το τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας , ως αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο των Αθλητικών Σωματείων ανακοινώνει ότι, για τη νόμιμη λειτουργία των Αθλητικών Σωματείων θα πρέπει να ενημερώνονται οι φάκελοι τους και να τηρούνται οι παρακάτω διαδικασίες.

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥΣ 

Κάθε Αθλητικό Σωματείο θα πρέπει να υποβάλλει σε ετήσια βάση στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά ( άρθρο 51 του Ν. 2725/1999)

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 1. Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των τελευταίων αρχαιρεσιών με τα ονόματα των τακτικών μελών Δ.Σ. και των αναπληρωματικών αυτών, των τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών αυτής .
 2. Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 1. Οικονομικό Απολογισμό ( Άρθρο 51 του Ν. 2725/1999).Το οικονομικό έτος σύμφωνα με το Νόμο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.
 2. Ισολογισμό προηγούμενου έτους. 
 3. Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους

Από την 1η Φεβρουαρίου όλες οι συναλλαγές με την υπηρεσία μας θα πραγματοποιούνται μόνο με την ταυτόχρονη κατάθεση και του Οικ. Απολογισμού, Ισολογισμού και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  συνοδευόμενα πάντα από πρακτικό Γ.Σ που τα εγκρίνει. 

 

Σύλλογος χωρίς την αντίστοιχη βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την   Γ.Γ.Α ή  χωρίς να έχει ενημερωμένο τον φάκελό του στην υπηρεσία μας (Πρακτικό Γ.Σ. & Δ.Σ.,  Οικονομικούς Απολογισμούς, Ισολογισμούς, Προϋπολογισμούς κ.α.) δεν δικαιούται καμίας  συναλλαγής.

 

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε :

 • Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία μας για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του ( τροποποίηση καταστατικού , αλλαγή Δ/νσης κ.λ.π.)

                                                        ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται, η θεώρηση των οποίων γίνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας  πριν από την χρήση τους, σύμφωνα με το N. 2725/1999, άρθρο 6 παρ. 1   είναι: 

 1. Μητρώου μελών

      2.Πρακτικών Συνεδριάσεων  Γενικών Συνελεύσεων 

 1. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 
 2. Ταμείου (εσόδων-εξόδων)
 3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου
 4. Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (εισερχομένων – εξερχομένων  εγγράφων ).

 

Τα Σκοποβολής θεωρούν και άλλα βιβλία τα οποία είναι

 1. Μητρώο Αθλουμένων Μελών (σκοπευτών) του Σωματείου.
 2. Βιβλίο κατεχομένων όπλων.
 3. Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων.
 4. Αρχείο Διεξαγωγής Αγώνων.

Εντός ενός έτους από τη θεώρηση των βιβλίων το σωματείο έχει την υποχρέωση να προσκομίσει την απόφαση της Γ.Γ.Α για την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, στην οποία αναγράφεται ο κωδικός του Σωματείου στη Γ.Γ.Α. 

Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2725/99 συνεπάγεται ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης (ν. 2725/99, άρθρο 8, παρ. 1, εδάφιο ε.).

Για ακύρωση βιβλίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση 
 2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί διαγραφής του Αθλητικού Σωματείου.

Σε περίπτωση διάλυσης Αθλητικού Σωματείου αυτό οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα και να υποβάλλει το πιστοποιητικό διαγραφής του από τα βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Τα βιβλία θα πρέπει θεωρηθούν προτού χρησιμοποιηθούν. Εφόσον υπάρξει ανάγκη να θεωρηθούν καινούρια βιβλία, θα πρέπει οι Σύλλογοι να προσκομίσουν και τα παλιά για έλεγχο.

Ποινικά Θέματα:

Ορισμένες παραλείψεις ή παραβιάσεις της Σωματειακής Νομοθεσίας διώκονται και ποινικά, όπως:

 1. Αναληθείς δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων του σωματείου από πρόσωπα που έχουν αυτήν την υποχρέωση.
 2. Σύνταξη ψεύτικων πρακτικών.
 3. Άρνηση παροχής πληροφοριών στην εποπτική αρχή.
 4. Υπεξαίρεση χρημάτων του σωματείου κλπ.

Σύμφωνα με τον Ν.281/1914, άρθρα 39, 40, 41, 47) 

ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Προκειμένου η υπηρεσία μας να χορηγήσει άδεια τέλεσης αγώνων θα χρειαστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με τον ν.2725/1999 άρθρο 56δ και 56ε  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 1. Ειδική αθλητική αναγνώριση σε ισχύ. 
 2. Βεβαίωση ότι το σωματείο λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία μας στο φάκελο του.
 3. Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων (άρθρ.56Β του ν.2725/99).
 4. Απόφαση διεξαγωγής Αγώνων (αποφάσεις έγκρισης της Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής).
 5. Έγκριση του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης για την παραχώρηση της χρήσης.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (επισυνάπτεται στην αίτηση).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά παρακαλείστε να τα προσκομίζετε στην υπηρεσία μας εγκαίρως προκειμένου να σας χορηγηθεί η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης  και να μπορεί να κοινοποιηθεί στην οικεία αστυνομική ή λιμενική αρχή πέντε ημέρες πριν από την διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της με αριθ.πρωτ. Οικ. 408113/21902/2725/603/4-10-2018 ΚΥΑ (φεκ Β΄3568/2017) .

Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος Αθλητικός Νόμος 4603/2019 ΦΕΚ 48/ Α΄/14-03-2019 περιέχει  θέματα που άπτονται της λειτουργίας των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων . Σας εφιστούμε δε την προσοχή για την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΜΕΡΟΣ Γ΄  – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 62 – Μεταβατικές διατάξεις.

 

                                                                                       ———————————–

                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  

                ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ 

               ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

   Η Δ/νση Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα το τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία  (Πολιτιστικούς Φορείς και Αθλητικoύς Συλλόγους ) που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε Κεφαλληνίας, να καταθέσουν τις προτάσεις – αιτήσεις τους για συνδιοργάνωση με την Π.Ε στο πλαίσιο Πολιτιστικών και λοιπών δράσεων για το έτος 2020. Η Π.Ε. Κεφαλληνίας δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συνδιοργανώνει με τοπικούς φορείς στο πλαίσιο πάντα της Πολιτιστικής Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης της περιοχής ( παρ. Η 11-19 άρθρο 186 του Ν. 3852/10 ). Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης.

 • Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι ευρείας απήχησης και να μην υπηρετούν αποκλειστικά τα μέλη ενός συλλόγου.
 • Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμβάλλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας.
 • Να προβάλλουν τον πολιτισμό την ιστορία ,τα τοπικά  ήθη και έθιμα.
 • Να έχουν δωρεάν είσοδο και οι φορείς που αιτούνται να μην έχουν έσοδα από αυτές.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων της ΠΕ Κέφαλληνίας και 2. Αίτηση συνδιοργάνωσης έως την 31 Οκτωβρίου 2019  στη Γραμματεία της ΠΕ Κεφαλληνίας στο 1ο όροφο .

Έντυπα Αιτήσεων  εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων καθώς και για την υποβολή αιτημάτων – προτάσεων συνδιοργάνωσης  μπορούν να παραλαμβάνουν από την Δ/νση Τουρισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού στον 1ο όροφο του κτιρίου της Π.Ε Κεφαλληνίας.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2671360508 και  2671360529

                                                                                         Η  προϊσταμένη του τμήματος 

 

                                                                                        ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ