Συνεδριάζει η ΠΕΔΙΝ – Τα θέματα

Συνεδριάζει η ΠΕΔΙΝ – Τα θέματα

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 73-77, Κεντρική Αίθουσα-Ισόγειο, Μεταξουργείο στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. Ενημέρωση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

3. Τομείς Συνεργασίας της ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

  α) «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄

και Β΄ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας

ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία»

Εισηγητής: Ηλίας Λίτσος, Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης &  Λειτουργίας, ΕΕΤΑΑ

    β) «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών για την οριζόντια υποστήριξη των

Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος

του Επιχειρησιακού Προγράμματος YΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Λάμπρου, Διευθυντής Ειδικού Τομέα Δράσεων

Επιχειρησιακών & Τομεακών Προγραμμάτων , ΕΕΤΑΑ

     γ) «Πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας των

Δήμων Ιονίων Νήσων. Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

Εισηγήτρια: Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης & Δια Βίου

Μάθησης, ΕΕΤΑΑ

δ) «Πρόγραμμα υποστήριξης της ΤΑ για τις αναπτυξιακές της δράσεις-

Χρηματοδοτικά εργαλεία-Υποστήριξη Τεχνικών Μελετών ΟΤΑ»,

Εισηγητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης &

Περιβάλλοντος, ΕΕΤΑΑ

4. Κατάρτιση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2020

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

5. Πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης και

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &

Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

6. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
γ) CULTURALION – Ε.Π. «2014-2020»
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της

ΠΕΔ-ΙΝ

7.  Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών και Επιτροπών Παρακολούθησης –

Παραλαβής:
α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Υποβολής

Προσφορών του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο

πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα

-Ιταλία 2014-2020».
β) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εμπειρογνώμονας

Τουρισμού», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
γ) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Συνοπτικού

Διαγωνισμού του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εφαρμογή Ψηφιακής

Διαδραστικής Ξενάγησης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
δ) 2ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της

Α.Π.871-19/12/2018 σύμβασης, για το έργο «4PLUS» στο πλαίσιο του

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία

2014-2020».
ε) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.683-01/08/2019

σύμβασης, για το έργο «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος

Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
στ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της Α.Π.884-

21/10/2019 σύμβασης, για το έργο «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία

2014-2020».
ζ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.885-22/11/2019

σύμβασης, για το έργο «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος

Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της

ΠΕΔ-ΙΝ

8. Συγκρότηση Τριμελών Συμβουλίων Τοπικών Παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ σύμφωνα

με το άρθρο 12 Π.Δ.75/2011

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

9. Πρόταση προβολής των Δήμων των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

10. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

12. Κατάρτιση Μητρώου Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το

άρθρο 221 Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

14. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

15. Επιστολή παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου της ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

16. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

17. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης