Νέα διοίκηση στον ΟΚΑΠ

Νέα διοίκηση στον ΟΚΑΠ

Σε εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-2019), με τον οποίο επήλθε η διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς, προβλέπεται η αυτοδίκαιη μετατροπή του Οργανισμού μας από Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κεφαλλονιάς σε Ν.Π.Δ.Δ. /Σύνδεσμο των συνιστώμενων νέων Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης.

Με την αριθμ. 36/18-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου, την αριθμ. 38/30-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου και την 17/24-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι των τριών Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του .

Κατόπιν αυτών, το νέο Δ.Σ. του Οργανισμού μας στην 1η συνεδρίασή του στις 25/11/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα με την αριθ. 01/2019, με την αριθμ. 02/2019 απόφαση έγινε η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και με τη αριθμ. 3/2019 απόφαση έγινε η εκλογή των μελών της εκτελεστικής Επιτροπής.

Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Μιχαήλ – Διονύσιος Μοσχονάς (δημοτικός σύμβουλος Αργοστολίου) και Αντιπρόεδρος ο κ. Ντιουάνι Γάλεμπ (δημοτικός σύμβουλος Ληξουρίου).

Η εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού θα αποτελείται από τους :

– Μιχαήλ- Διονύσιος Μοσχονάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. ως Πρόεδρος (αυτοδίκαια)

Ιωάννης Λυκούδης , ως Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Κρυσταλία Μιχαλάτου, ως μέλος

– Εριγώνη Βαλσάμου, ως αναπληρωματικό μέλος

– Γεώργιος Τσιλιμιδός, ως αναπληρωματικό μέλος

Η θητεία του Προεδρείου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται για δύο (2) χρόνια, δηλαδή για το διάστημα 25/11/2019 – 25/11/2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχαήλ-Διονύσιος Μοσχονάς