Ο Δήμος Σάμης για το μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων για τη διαχείριση

Ο Δήμος Σάμης για το μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων για τη διαχείριση

Για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 31/12/2020

O Δήμαρχος ςάΜΗΣ, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 31/12/2020, με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Σάμης, Πυλάρου, Ερίσου, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να υποβάλλουν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Σάμης αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο), μέχρι την 31/12/2019 και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία

  1. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 31/12/2020, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις προτεινόμενες κατώτερες τιμές αποζημίωσης

  2. θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ)

  3. θα δηλώνονται οι Δημοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα μηχανήματα έργου/οχήματα/μέσα.

 2. Φωτοαντίγραφα των τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.

 3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία.

 4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος/μέσου.

ΟΡΟΙ

 1. Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές με ανώτατες τιμές χρέωσης ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα:

  Κατάλογος τιμών αποζημίωσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων

  Αριθ. 8/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης

  (ΑΔΑ: ΨΒΞΧ46ΜΓ31-ΙΞΩ)

  Α/Α

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΜΟΝΑΔΑ

  ΤΙΜΗ

  ΜΟΝΑΔΑΣ

  ΧΩΡΙΣ

  ΦΠΑ

  (€)

  1

  Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP

  ώρα

  45

  2

  Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP

  ώρα

  55

  3

  Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

  ώρα

  35

  4

  Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

  ώρα

  40

  5

  Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

  ώρα

  50

  6

  Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

  ώρα

  40

  7

  Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

  ώρα

  45

  8

  Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

  ώρα

  55

  9

  Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

  ώρα

  35

  10

  Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

  ώρα

  45

  11

  Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

  ώρα

  50

  12

  Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ

  ώρα

  40

  13

  Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

  ώρα

  45

  14

  Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ

  ώρα

  50

  15

  Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

  ώρα

  35

  16

  Εκσκαφέας – Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

  ώρα

  45

  17

  Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn

  ώρα

  10

  18

  Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn

  ώρα

  15

  19

  Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn

  ώρα

  20

  20

  Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου

  ώρα

  45

  21

  Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου

  ώρα

  50

  22

  Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10

  ώρα

  55

  23

  Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t

  ώρα

  30

  24

  Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn

  ώρα

  35

  25

  Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn

  ώρα

  40

  26

  Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn

  ώρα

  45

  27

  Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn

  ώρα

  30

  28

  Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn

  ώρα

  35

  29

  Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn

  ώρα

  40

  30

  Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn

  ώρα

  70

  31

  Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ

  ώρα

  35

  32

  Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ

  ώρα

  45

  33

  Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m

  ώρα

  40

  34

  Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m

  ώρα

  50

  35

  Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα αποχιονισμού

  ώρα

  45

  36

  Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP

  ώρα

  35

  37

  Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP

  ώρα

  40

  38

  Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)

  ώρα

  30

  39

  Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)

  ώρα

  5

  40

  Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)

  ώρα

  40

  41

  Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών

  ώρα

  40

  42

  Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών

  ώρα

  30

  43

  Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών

  ώρα

  20

  44

  Όχημα μεταφοράς σορών

  ώρα

  20

  45

  Όχημα οδικής βοήθειας

  ώρα

  50

  46

  Φορτηγό ψυγείο

  ώρα

  40

  47

  Αποφρακτικό όχημα

  ώρα

  40

  48

  Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3

  τεμ /15 ήμερες

  120

  49

  Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)

  ώρα

  20

  50

  Αντλητικό συγκρότημα 3″ ή 4″ 15 HP

  ώρα

  110

  51

  Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums

  ημέρα

  80

  52

  Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn

  ώρα

  5

  53

  Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn

  ώρα

  30

  54

  Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn

  ώρα

  35

  55

  Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA

  ημέρα

  40

  56

  Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ πλέον των 150,00 kVA

  ημέρα

  50

  57

  Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών

  ώρα

  100

  58

  Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών

  ώρα

  200

  59

  Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών

  ώρα

  500

 2. Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.

 3. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά

  1. όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος,

  2. η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής,

  3. οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων,

  4. η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους.

 4. Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από του συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα του εν λόγω Μητρώου.

 5. Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31-12-2020, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική προσφορά τους.

 6. Ο αριθμός των οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Δόμησης του Δήμου Σάμης και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών.

 7. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα, μέσα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.

 8. Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Σάμης.

 9. Ο χρόνος επέμβασης ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Σάμης ζητηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης.

 10. Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Σάμης και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από προφορική ή γραπτή άρση της εντολής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης. Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται:

 1. Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε περίπτωση επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης.

 2. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ.

 1. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών κτλ.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες της παρούσας ανακοίνωσης.

 3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:

  1. Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού,

  2. Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες,

  3. Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα έργου/ οχήματα/μέσα.

 4. Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου, τα μέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

 5. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.

 6. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Σάμης, Ιωάννου Μεταξά, Τ.Κ. 28080, καθημερινά από ώρες 9:00 έως 13:00 (τηλ 2674360504).

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

O Δήμαρχος Σάμης

Γεράσιμος Μονιάς- Νέτης