Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Το του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι πληρούν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

  1. Βασικό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου / ΤΕΙ , ή ισότιμο τίτλο με τους απονεμόμενους στην Ελλάδα αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  2. Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε κάποια από τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύονται στη Τμήμα (δεν απαιτείται στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στον ιστότοπο του τμήματος (dmc.ionio.gr).