«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» με… εξορύξεις ακόμη και σε ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης

«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» με… εξορύξεις ακόμη και σε ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης

Αλλαγές και στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.- Δυνατότητας υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης Α/Γ στους δήμους.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε  μέχρι τις 18 Μαρτίου η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των σχετικών ρυθμίσεων, μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ..

Στο σχέδιο αυτό νομοθετήματος όπως δόθηκε στην ηλεκτρονική διαβούλευση περιέχονται διατάξεις για  τις  Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ προβλέπονται πλέον και μάλιστα με αυξημένες… αρμοδιότητες ιδιώτες μελετητές καθώς σύμφωνα με το σχέδιο, ” Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται είτε κατά την έναρξη ή και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 να αναθέσει σε πιστοποιημένο αξιολογητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του παρόντος άρθρου, την διεκπεραίωση ορισμένων ή όλων των σταδίων της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων”. 

Παράλληλα, τίθεται προς διαβούλευση, η ίδρυση ενιαίου φορέα για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ο “ΟΦΥΠΕΚΑ” με τον οποίο  καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν.4519/2018 (Α’ 25) και ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος των καταργούμενων νομικών προσώπων καθώς και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

Αλλαγές όμως έχουμε και σχετικά με τις μέχρι τώρα περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς με τις διατάξεις που τέθηκαν στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ακόμη και σε ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης, αυτές δηλαδή με τα ευαίσθητα, ακόμη και σπάνια οικοσυστήματα που μέχρι και τώρα επιτρέπονταν μόνο επιστημονικές έρευνες με υψηλό βαθμό προστασίας, εφόσον τα συγκεκριμένο σχέδιο γίνει Νόμος του κράτους, θα προβλέπονται εξορύξεις υδρογονανθράκων και άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες.

Τέλος, σχετικά με τις υφιστάμενες ΑΠΕ, προβλέπεται ότι για αιολικούς σταθμούς, σε περίπτωση υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, ο Φορέας Αδειοδότησης απευθύνεται στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης Α/Γ στο δήμο αυτό, όπως αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε..

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268

Σ.Α/Κεφαλονίτικα Νέα