Με ανοιχτό κώδικα και χωρίς κόστος το site του Δήμου Σάμης

Με ανοιχτό κώδικα και χωρίς κόστος το site του Δήμου Σάμης

Ο δικτυακός τόπος του Δήμου Σάμης είναι πλέον προσβάσιμος

Ο ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του επίσημου Διαδικτυακού Tόπου του (website) ο οποίος είναι προσβάσιμος στην διεύθυνση

http://www.sami.gov.gr/

Ο Διαδικτυακός Τόπος αναπτύχθηκε από το Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ) με την συνεργασία του Επισ. Συμβούλου του Δήμου για θέματα ΤΠΕ.

Για την ανάπτυξη του Διαδικτυακού τόπου ο Δήμος Σάμης δεν επιβαρύνθηκε οικονομικά ενώ χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Η εγκατάσταςή του έγινε στις υποδομές του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενώ η λειτουργία και συντήρηση του θα γίνεται από τον Επιστ. Σύμβουλο του Δήμου Σάμης με την υποστήριξη του Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ όταν αυτό απαιτείται.