Δήμος Αργοστολίου: Κλείνει τις υπηρεσίες – Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Αργοστολίου: Κλείνει τις υπηρεσίες – Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ)  έγγραφο   του Υπουργείου Εσωτερικών & την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ,όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  όπως συμμετέχετε  στην 17η (Κατεπείγουσα )Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του epresence -www.epresence.gov.gr ), την4η Μαίου2020 ημέρα Δευτέρα   από  ώρα 10:30 –14:00  ,προκειμένου να συζητηθεί    το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

– Κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου την Τρίτη 05 Μαίου  διαμαρτυρόμενοι για :

Α) Για την απόσυρση του άρθρου 93 του υπό ψήφιση περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Κεφαλονιάς και Ιθάκης .

Β) Για την απόσυρση του   άρθρου 26 που αφορά την κατάργηση του   Φορέα  Διαχείρισης του Αίνου .

Εισηγητής :

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ