Αυτό είναι το καταστατικό της νέας Διαδημοτικής ΚΕΔΗΚΕ

Αυτό είναι το καταστατικό της νέας Διαδημοτικής ΚΕΔΗΚΕ

Η μετατροπή της ΚΕΔΗΚΕ σε Διαδημοτική Επιχείρηση παρουσιάζεται στο καταστατικό που ενέκρινε η Αποκεντρωμένη.

Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της νέας διαδημοτικής (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς) αναφέρονται στο νέο καταστατικό που ενέκρινε η Αποκεντρωμένη.

Σύμφωνα με το έγγραφο που φέρνουν στη δημοσιότητα τα Κεφαονίτικα Νέα, η νέα ΚΕΔΗΚΕ αποτελεί καθολικό διάδοχο  του προηγούμενου φορέα και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον Δήμαρχο της έδρας της επιχείρησης ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο εκ των οποίων οι δυο (2) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος
συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο.

Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται, ακόμη, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση , αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενικής συνέλευση για το σκοπό αυτόν, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και δυο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω μη αιρετά μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης.
Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, εκτός από το δήμο της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος (άρθρο 156 παρ. 3 του ν.4600/2019 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν.4623/2019).

Οι εργαζόμενοι

Το προσωπικό της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης συνδέεται με αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσλαμβάνεται με βάση αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού των ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 258 ΚΔΚ ν.3463/2006).

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο Νομικό Πρόσωπο της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.) από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτής με απόφαση του
Προέδρου της, η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προσωπικό για την πρόσληψη του οποίου έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης προσλαμβάνεται ή μετατάσσεται στη Διαδημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (άρθρο 156 παρ. 12 του ν.4600/2019).

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους από τη Διαδημοτική Κοινωφελή Επιχείρησης Δήμων Κεφαλονιάς, η οποία από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη (άρθρο 156 παρ. 13 του ν.4600/2019).

 

Δείτε το έγγραφο

kedike_watermark