Ανακάλεσε την άδεια για το νέο βενζινάδικο στο Αργοστόλι η Περιφέρεια

Ανακάλεσε την άδεια για το νέο βενζινάδικο στο Αργοστόλι η Περιφέρεια

Δείτε την απόφαση της Περιφέρειας

Την απόρριψη της αίτησης παράτασης και την ανάκληση της με αριθ. πρωτ.οικ. 6216 – 27/4/2016 άδειας ίδρυσης και όλες τις σχετιζόμενες με αυτή αποφάσεις για το νέο πρατήριο διάθεσης υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα εντός σχεδίου Αργοστολίου, ΟΤ14, τεμ.1, τομέας ΙΙΑ και επί των οδών Γερ.Φωκά και Ιακ.Πυλαρινού, Π.Ε. Κεφαλονιάς αποφάσισε η Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, μπορεί να ασκηθεί α) αίτηση θεραπείας, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη και β) ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της.

Δείτε την απόφαση:

ΩΥΩ27ΛΕ-Ψ4Ε