Ανακοίνωση για χορήγηση υποτροφιών

Ανακοίνωση για χορήγηση υποτροφιών

Δικαιούχοι των υποτροφιών θα είναι πέντε (05) απόφοιτοι του σχολικού έτους 2019-2020 από τα Γενικά & Επαγγελματικά Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων τον Ιούνιο του 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς- Ιθάκης στην 26η συνεδρίασή του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί την πρόταση του διακεκριμένου Κεφαλονίτη οφθαλμίατρου κ. Μαρίνου Χιόνη για τη χορήγηση πέντε (05) υποτροφιών ύψους € 600, 00 η κάθε μία σε αποφοίτους των Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε.
Κεφαλληνίας, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται από τις οικογένειες των: Μαρίνου Χιόνη, Σπύρου & Αγγελικής Χιόνη και Δωροθέας χήρας Αλεξάνδρου Χιόνη.
Θα απονεμηθούν στους δικαιούχους από τον κ. Μαρίνο Χιόνη και σε περίπτωση αδυναμίας του
να παρευρίσκεται στην Ελλάδα την ημερομηνία της απονομής από εκπρόσωπο των οικογενειών
που ο ίδιος θα ορίσει.
Δικαιούχοι των υποτροφιών θα είναι πέντε (05) απόφοιτοι του σχολικού έτους 2019-2020 από
τα Γενικά & Επαγγελματικά Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
τον Ιούνιο του 2020 ως εξής: **
● Ο πρώτος επιτυχών από την Ομάδα Προσανατολισμού των ΓΕ.Λ “Ανθρωπιστικών Σπουδών”
● Ο πρώτος επιτυχών από την Ομάδα Προσανατολισμού των ΓΕ.Λ “Θετικών Σπουδών”
● Ο πρώτος επιτυχών από την Ομάδα Προσανατολισμού των ΓΕ.Λ “Σπουδών Υγείας”
●Ο πρώτος επιτυχών από την Ομάδα Προσανατολισμού των ΓΕ.Λ “Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής”
● Ο πρώτος επιτυχών – ανεξαρτήτως Τομέα – στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ
** Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων από τη βαθμολογία στα τέσσερα (04) πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της κάθε Ομάδας Προσανατολισμού και όχι στα Ειδικά Μαθήματα.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των υποτροφιών των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων σε σχέση με
αυτή των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων
για την Τριτοβάθμια που συμμετέχουν από τους δύο τύπους Λυκείων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον αριθμό των μορίων, θα προηγηθούν οι έχοντες χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το εισόδημα του ίδιου του δικαιούχου & των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που είναι διαζευγμένοι οι γονείς, για τον υπολογισμό του εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα & των δύο γονέων εκτός από την περίπτωση δικαιούχου, η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το
εισόδημα μόνο αυτού.
Εάν ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, θα λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της υποτροφίας αθροιστικώς το ίδιο εισόδημα του δικαιούχου και το εισόδημα των γονέων του,ως ανωτέρω.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κ-Ι θα αναζητήσει από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας:
– τα ονόματα των πρώτων επιτυχόντων και των τυχόν ισοβαθμούντων σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού των Γενικών Λυκείων του Νομού
– τα ονόματα του πρώτου επιτυχόντα ανεξαρτήτως τομέα και των τυχόν ισοβαθμούντων των
Επαγγελματικών Λυκείων του Νομού
Είναι αυτονόητο ότι θα έχει προηγηθεί η γραπτή συναίνεση των δικαιούχων αποφοίτων (αν είναι ενήλικοι) ή των γονέων τους ή του ασκούντος την επιμέλεια (αν είναι ανήλικοι) για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών στο Δ.Σ. του ΣΦΚΙ.
Τα ονόματα των βραβευθέντων θα ανακοινωθούν στον τοπικό τύπο.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Δημήτρης Ζαβιτσιάνος Μαριέττα Καλογηράτου