Περιφέρεια Ιονίων Νησων: Σύμβαση ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Περιφέρεια Ιονίων Νησων: Σύμβαση ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση των τουριστικών επιχειρήσεων στα υγειονομικά πρωτόκολλα προχωράει η .

Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια υπέγραψε σύμβαση με το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, ύψους 20.000 ευρώ, «με στόχο την κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο και απώτερο σκοπό τον εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, για την ανάσχεση της πανδημίας και την συνέχιση της υγειονομικής αριστείας».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 113-11/2020 (ΑΔΑ:6Ψ247ΛΕ-ΤΔ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η ταχύρρυθμη εξ αποστάσεως επιμόρφωση – εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του Κορωνοϊού .

H δράση έχει σκοπό:
α) να εφοδιάσει τους επιμορφωμένους με γνώσεις, μεθόδους και δεξιότητες για την ατομική τους προστασία και την παροχή υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια.
β) να εκπαιδεύσει σε πρακτικές και ενέργειες αποτροπής της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
γ) να εκπαιδεύσει σε πρακτικές και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος COVΙD -19.
δ) να ενισχύσει την αξιοπιστία των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως ασφαλή και καινοτόμο Τουριστικό προορισμό.
Το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις επιταγές της σχετικής ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού.

Η υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος µε τίτλο: «Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για COVID-19».

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για μέτρα προφύλαξης και μέτρα πρόληψης σε τουριστικά καταλύματα.
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ (8) Διδακτικές Ενότητες:
Δ.Ε. 1 : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Δ.Ε. 2 : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Δ.Ε. 3: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ
Δ.Ε. 4: ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (Ι)
Δ.Ε. 5: ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (ΙΙ)
Δ.Ε. 6: ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (ΙΙΙ)
Δ.Ε. 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Δ.Ε. 8: ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως, διαμέσου
διαδικτυακής πλατφόρμας – on line.