Σημαντικό: Έρχονται υποχρεωτικά… Πολεοδομίες σε Σάμη, Ληξούρι και Ιθάκη-Κατατέθηκε η Τροπολογία.

Σημαντικό: Έρχονται υποχρεωτικά… Πολεοδομίες σε Σάμη, Ληξούρι και Ιθάκη-Κατατέθηκε η Τροπολογία.

Από 1.11.2020 παύει η "ανεπίτρεπτη" υποστήριξη δήμων από έτερους δήμους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων δόμησης, αλλά και τεχνικών υπηρεσιών.

Στα… χέρια του κάθε δήμου έρχονται με Τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών οι υπηρεσίες δόμησης και τεχνικών υπηρεσιών, κάτι που αφορά άμεσα και τα νησιά μας, καθώς Ληξούρι, Σάμη και Ιθάκη αποκτούν τις δικές τους ανεξάρτητες υπηρεσίες δόμησης.

Έτσι, την σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμηης σε κάθε Δήμο της χώρας ανεξάρτητα από το αν έχει προβλεφθεί ή όχι από τον οικείο Οργανισμό, προβλέπει τροπολογία του κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος στη Βουλή.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 4, από 1.11.2020 συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε δήμο Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) –ανεξάρτητα αν έχει προβλεφθεί στον οικείο Οργανισμό.

Η ανάγκη δια νόμου σύστασης και λειτουργίας ΥΔΟΜ ανέκυψε διότι δέκα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 3852/2010, συνεχίζεται ανεπίτρεπτα η υποστήριξη δήμων από έτερους δήμους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων δόμησης, αλλά και τεχνικών υπηρεσιών.

Η εν λόγω πρακτική κρίθηκε αποτυχημένη τόσο από διοικητικής, όσο και από λειτουργικής άποψης, κατά τον δε Συνήγορο του Πολίτη προκάλεσε «ακραία φαινόμενα κακοδιοίκησης» (βλ. αναλυτικά Αιτιολογική Έκθεση Α’ Κεφαλαίου του ν. 4674/2020).

Παρά τη θεσμοθέτηση ενός νέου και καινοτόμου πλαισίου τον περασμένο Μάρτιο (ν. 4674/2020), για λόγους αποκλειστικά οφειλόμενους στις έκτακτες ανάγκες που προκάλεσαν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, δίνεται μία εξαιρετικά περιορισμένης διάρκειας παράταση της διοικητικής υποστήριξης, για την οριστική μετάβαση των δήμων στο νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την 1η.11.2020.

Προτεινόμενη διάταξη

Πλήρης άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού

1. Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)

1. Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (VΔΟΜ), σε επίπεδο Τμήματος.
2. Εφόσον ο Δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
3. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται με την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 134). Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή στους δήμους που έχουν συγκροτήσει ΥΔΟΜ στους Οργανισμούς τους και δεν κωλύει τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης από την ημερομηνία της παρ. 1.»

2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν, 3852/ 2010 , για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.11,2020. Μέχρι τις 31.10.2020 συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει.

3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.11.2020, που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον δήμο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έως 31.8.2020, εκτελούνται από τον δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόμεvη πράξη.

4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 1η.11.2020 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για την παράδοση των φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τους ενδιαφερόμενους δήμους με ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεμότητας της σχετικής υπόθεσης . Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 31.12.2020. Φάκελοι αρχειοθετημένων υποθέσεων, που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη, παραμένουν στα αρχεία τους.

5. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 5 του v. 4674/2020.
β. Από την lη.11.2020 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του v. 3852/2010.