Πρόστιμα 1000 έως 2000 ευρώ για κατευθυνόμενες αγορές από τουριστικά γραφεία

Πρόστιμα 1000 έως 2000 ευρώ για κατευθυνόμενες αγορές από τουριστικά γραφεία

Η απαγόρευση αφορά σε υπηρεσίες περιηγήσεων και εκδρομών.

Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων παντός τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή προστίμου εύρους από 1.000 (χίλια) ευρώ έως 2.000 (δύο χιλιάδες) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου όσο και στο πρόσωπο που προέβη στην εν λόγω πράξη.

Αυτό αναφέρει ερμηνευτική εγκύκλιος των υπουργείων Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και η στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε ίδια καταστήματα.

Στην εγκύκλιο επίσης αναφέρονται τα εξής:

«Με το άρθρο 3 του π.δ 7/2018 δίνεται ορισμός της έννοιας «ταξιδιωτικής
υπηρεσίας» του «πακέτου» και της «σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού». Ως
«ταξιδιωτική υπηρεσία» ορίζεται α) η μεταφορά πελατών, β) η παροχή
καταλύματος γ) η ενοικίαση αυτοκινήτων ή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων και δ)
τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες. Ως «πακέτο» ορίζεται ο συνδυασμός
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του
ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών. Ως «σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού»
ορίζεται η σύμβαση για το σύνολο του πακέτου ή, εάν το πακέτο παρέχεται βάσει
χωριστών συμβάσεων, τότε όλες οι συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές
υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στο πακέτο.
Εν συνεχεία, στο άρθρο 4 του π.δ/τος ορίζονται εξαντλητικά, τα κύρια
χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που πρέπει να περιέχονται ως
πληροφορία στον καταναλωτή πριν την σύναψη της σύμβασης. Μεταξύ αυτών των
χαρακτηριστικών είναι και «…….δδ) τα παρεχόμενα γεύματα, εε) τις επισκέψεις, την
εκδρομή ή εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα
συνολική τιμή του πακέτου….». Τέλος στο άρθρο 5 του π.δ/τος ορίζεται ο
δεσμευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται στον καταναλωτή πριν
από τη σύναψη της σύμβασης και σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προκύπτει ότι η απαγόρευση που εισήχθη με το
άρθρο 49 του ν. 4688/2020 αναφορικά με την υπόδειξη καταστημάτων παντός
τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων, από τουριστικά
γραφεία, δεν βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των οργανωμένων ταξιδιών. Και
τούτο διότι η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα εκδρομής, πραγματοποίηση στάσης
σε συγκεκριμένα εμπορικά καταστήματα ή η παροχή φαγητού, ποτού κτλ σε
συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης συνιστά παρεχόμενη από το διοργανωτή του
οργανωμένου ταξιδιού “ταξιδιωτική υπηρεσία” κατά την έννοια της περ. δ’ της παρ.
1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2018. »