Περιφέρεια: Χρονική και ποσοτική απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών

Περιφέρεια: Χρονική και ποσοτική απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών

Το Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας, για τις υπάρχουσες ρυθμίσεις που αφορούν σε χρονική και ποσοτική απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών (Π.Δ. 237/24-7-1996 ΦΕΚ Α΄178) και συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται σ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια η και πώληση αστακών των ειδών Palinurus elephas (κοινός αστακός) και Homarus gammarus (αστακοκαραβίδα), κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Απαγορεύεται παντελώς η αλιεία των ειδών της προηγουμένης παραγράφου, βάρους ανά τεμάχιο μικρότερου των τετρακοσίων είκοσι (420) γραμμαρίων, καθώς και η πώλησή τους, με ανοχή βάρους δέκα τοις εκατό (10%).

Απαγορεύεται η αλιεία, εμπορία και πώληση αυγομένων ατόμων των παραπάνω ειδών αστακών. Σε περίπτωση που αλιευθούν τέτοια άτομα επιβάλλεται η άμεση απελευθέρωσή τους στη θάλασσα ακόμη κι αν η αλίευση δεν έλαβε χώρα κατά την περίοδο της αλιευτικής απαγόρευσης.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ