Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συντήρηση κι επισκευή μέσων του Δήμου Σάμης

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συντήρηση κι επισκευή μέσων του Δήμου Σάμης

Μέχρι τις 12 Αυγούστου οι προσφορές

 

Ο προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Σάμης έτους 2020» με συνολικό προϋπολογισμό 23.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας, μέχρι και τΙς 12 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00μ.μ. προς το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου .
Επιπλέον, να προσκομίσετε στο Δήμο
  1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Φορολογική Ενημερότητα (Άρθρο 80 παρ.2 Ν4412/2016)
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (Άρθρο 80 παρ. 2 Ν4412/2016)
  4. Βεβαίωση ΕΦΚΑ (άρθρο 73 του Ν.4412/2016)
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για «Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων Δήμου Σάμης έτους 2020»