Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 24η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-5ΟΨ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέματα:

1. «Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Ληξουρίου κατόπιν αιτήσεων τους.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου από ίδιους πόρους του Δήμου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ