“Ενισχύσεις” 6 ατόμων στον δήμο Σάμης μέσω… ΟΑΕΔ. Προσλήψεις ορισμένου χρόνου.

“Ενισχύσεις” 6 ατόμων στον δήμο Σάμης μέσω… ΟΑΕΔ. Προσλήψεις ορισμένου χρόνου.

Επίσης άλλες δυο προσλήψεις για την συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του COVID-19.

Ο , ως επιβλέπων φορέας προχώρησε στην πρόσληψη προσωπικού κοινωφελούς χαρακτήρα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Προγραμματισμού και Οργάνωσης, καθώς και στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας &Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η πρόσληψη είναι έως οκτώ μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕ∆

Επίσης:

– Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσληφθέντα θα καλυφθούν από τον ΟΑΕ∆ .

– Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών τοποθέτησης των ανωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων του ∆ήμου Σάμης θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του ωραρίου και των καθηκόντων του ανωτέρω προσωπικού.

– Με τη λήξη του Προγράμματος οι ανωτέρω ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης (παρ.Ι∆1 του Ν.4152/2013).

Εδώ η απόφαση και τα ονόματα!

Στον ίδιο δήμο, αποφασίστηκε η πρόσληψη  δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Εδώ η απόφαση και τα ονόματα!