Αυτή είναι η ΚΥΑ για τους ναυαγοσώστες και τις υποχρεώσεις των τουριστικών καταλυμάτων

Αυτή είναι η ΚΥΑ για τους ναυαγοσώστες και τις υποχρεώσεις των τουριστικών καταλυμάτων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η κυβέρνηση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για για την εκπαίδευση των ναυαγοσωστών, καθώς και τις υποχρεώσεις των τουριστικών καταλυμάτων με πισίνα για την ασφάλεια των λουόμενων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών πισίνας, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101) και ειδικά της παρ. 5 του άρθρου 46.
β. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),
γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005» (Α’ 98),
δ. του π.δ/τος 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε. του π.δ/τος 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. του π.δ/τος 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ. της υπ’ αριθμ. 7888/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (Β’ 1654)
η. της υπ’ αριθμ. Υ.Α. Γ1/443/1973 «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» (Β’ 87)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………… εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α.Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης: Η σχολή που πληροί τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος περί ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – χορήγησης άδειας ναυαγοσώστη – καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο, το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211).
β. Ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής/πισίνας: Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις της παρούσας.
γ. Ένωση:Η πλέον αντιπροσωπευτική Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, με κριτήριο τον αριθμό των μελών, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 2
Εκπαίδευση ναυαγοσώστη πισίνας
1. Η διδασκόμενη ύλη για την εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας καλύπτει, τουλάχιστον, την εξεταστέα ύλη του επομένου άρθρου. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) του άρθρου 3 της παρούσας) και από ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρθρου 3 της παρούσας).
2. Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, του ν. 2740/1999 (Α’ 186), ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής.
3. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται από είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, εκπαιδευόμενους. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) του άρθρου 3 της παρούσας διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρθρου 3 της παρούσας διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες.Για τη διδασκαλία της ορολογίας στην αγγλική γλώσσα διατίθενται τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες και για την προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών διατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.
4. Στο αρχείο της η Σχολή τηρεί:
α. Ατομικό φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο, στον οποίο περιλαμβάνεται:
αα. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του εκπαιδευόμενου.
αβ. Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός από την ημερομηνία που έγινε δεκτός προς φοίτηση) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/-ες να προκύπτει ότι είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να λάβει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
αγ. Συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευόμενου.
β.Βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, οι, ανά ώρα εκπαίδευσης, παρουσίες και απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το βιβλίο φυλλομετράται και υπογράφεται από τον Διευθυντή εκπαίδευσης της Σχολής.
γ.Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
5. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και αποκτούν πιστοποιητικό σπουδών. Στο πιστοποιητικό σπουδών, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 3
Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών πισίνας
1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύνανται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες πισίνας εφόσον, προηγουμένως:
α. Κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:
αα. Εφόδια κολυμβητικής δεξαμενής και ναυαγοσώστη.
αβ. Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.
αγ. Τρόποι προσέγγισης θύματος.
αδ. Λαβές αποφυγής.
αε. Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.
αστ. Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.
αζ. Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.
αη. Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.
αθ. Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.
αι. Εξέταση θύματος (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.). Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.
αια. Φυσιολογία πνιγμού.
αιβ. Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή, εγκαύματα από τον ήλιο.
αιγ. Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.
αιδ. Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.
αιε. Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.
αιστ. Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα.
β. Κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
βα. Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.
ββ. Κολύμβηση πενήντα (50) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο του ενός και μισού λεπτού (1′ 30″).
βγ. Κολύμβηση διακοσίων (200) μ., σε χρόνο μικρότερο των επτά πρώτων λεπτών (07′).
βδ. Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
βε. Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι μέτρων (15) μ.
βστ. Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (25) μέτρων.
3. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την Ένωση, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη διενέργεια εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών είναι δύο (2) άτομα. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, με μέριμνα της Ένωσης, αποστέλλεται στο συγκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων, όπου αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου.
4. Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/ απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις τριάντα (30). Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία δεξαμενής τουλάχιστον εξακοσίων (600) ερωτήσεων κλειστού τύπου, με τρεις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μίας μόνο σωστής και οι οποίες καλύπτουν τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα. Οι ερωτήσεις αποστέλλονται στο Υπουργείο Τουρισμού και αναρτώνται στη διαδικτυακή του πύλη.
5. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων και πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, διενεργείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 4, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό ερωτηματολογίων ίσο προς των αριθμό των παρόντων υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αφού πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον αυτών, διανέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέμει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο.
6. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις. Η θεωρητική εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε είκοσι οκτώ (28), τουλάχιστον, ερωτήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται αποτυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης που έχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 4.
7. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε προκαθορισμένο τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα) κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα αποτελέσματα αυτών καταγράφονται σε ειδικό φύλλο εξέτασης .
Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μίας από τις θεματικές ενότητες αα) έως και αιστ) της παραγράφου 1 ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της ιδίας παραγράφου θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12). Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση αποτελείται από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε μέλους της Επιτροπής και του Προέδρου.
8. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και δυο ημέρες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα. Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί από την επομένη της αποτυχίας τους. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του. Στους επιτυχόντες χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις (εφεξής βεβαίωση) από την Επιτροπή διενέργειας των εξετάσεων.
9. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τέσσερα έτη, για τα πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, η βεβαίωση είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (65) ετών, η βεβαίωση είναι ετήσιας διάρκειας. Εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης, εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοιπρέπεινα επαναλάβουν το μέρος της θεωρητικής διδασκαλίας που αφορά στην εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών (από ιατρό-εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών) και να κριθούν ως επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού.
Άρθρο 4
Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων
1. Με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης συγκροτείται, μόνιμη ή κατά περίπτωση Επιτροπή, αποτελούμενη από:
α) Τον ίδιο ή άλλο μέλος της Ένωσης, ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
γ) Έναν (1) ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Έναν (1) κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, του ν. 2740/1999 (Α’ 186), ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διενέργεια των εξετάσεων (θεωρητικές – πρακτικές και αθλητικές δοκιμασίες).
3. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφαση, κατά πλειοψηφία, της Επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία, με την παρουσία και των τεσσάρων (4) μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται ως αρνητική.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων
1. Οι φορείς διαχείρισης των καταλυμάτων, εντός των οποίων λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές υποχρεούνται όπως:
α) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
β) Διαθέτουν βάθρο ναυαγοσώστη για κάθε ναυαγοσώστη πισίνας.
γ) Διαθέτουν φαρμακείο, σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 7, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταλύματα δυναμικότητας έως και 20 δωματίων.
δ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη πισίνας με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
δα) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το άρθρο 8.
δβ) Φορητό φαρμακείο, σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 9 και φορητό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.
δγ) Σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.
δδ) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD.
δε) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFEGUARD.
δστ) Γυαλιά ηλίου.
δζ) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80 x 100εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης.
δη) Ισοθερμική κουβέρτα.
δθ) Καταδυτικό μαχαίρι.
δι) Μάσκα βυθού.
δια) Βατραχοπέδιλα.
διβ) Σημαία ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
διγ) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης.
διδ) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).
Άρθρο 6
Κυρώσεις
1. Για παράβαση των διατάξεων της παρούσας, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης του τουριστικού καταλύματος πρόστιμο ύψους από 300 έως 1.000 ευρώ.
2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας που να πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.
3. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 5 της παρούσας περί υποχρεώσεων των φορέων διαχείρισης των καταλυμάτων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
4. Σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια παράβαση εντός ενός (1) έτους, το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση επόμενης υποτροπής εντός του ίδιου έτους η κολυμβητική δεξαμενή σφραγίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
5. Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, ο υπόχρεος της παράβασης καλείται με απόδειξη να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Κατά των πράξεων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 της παρ. 6 της περ. δ του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).
Άρθρο 7
Περιεχόμενο φαρμακείου ξενοδοχείου
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Αντισταμινικά χάπια
Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας
Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων Λ
Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipenπαίδων
Αντιισταμινική αλοιφή
Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά εγκαυμάτων.
Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση.
Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά σκευάσματα
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε Αποστειρωμένη Συσκευασία
Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό
Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα
Παγοκύστη – ΘερμοκύστηΠoλλαπλών Χρήσεων
Ψυκτικό Σπρέι 400 ml
Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5
Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος
Φιαλίδιο 50ml κατ’ ελάχιστον
Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml
Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου
Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων
1 τεμάχιο για κάθε είδος
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων.
Επίθεμα θωρακικού τραύματος
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook
Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ’ ελάχιστον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar
Παλμικό Οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2
Άρθρο 8
Τύπος σωστικού σωλήνα (rescuetube)
Άρθρο 9
Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου υπεύθυνου ασφαλείας – ναυαγοσώστη
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Οξυζενέ
Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10%
Φιαλίδιο 30ml κατ’ ελάχιστον
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό
Γάζες αποστειρωμένες 10cm x 10cm – 12PLY / 36cm x 40cm, σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm
Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm
Γάντια latex ή βινυλίουνιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος)
10 ζευγάρια
Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 2×2 cm
Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου pocketmask
Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών
Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ